...
Obec Drienov

Zmluvy

Zmluvy

Novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ukladá všetkým povinným subjektom zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle s účinnosťou od 01. 01. 2011.

Názov

Identifikácia účastníkov

Popis predmetu

Hodnota predmetu

Dátum uzavretia

Dátum zverejnenia

Príloha

Zmluva o spolupráci - kúpna zmluva

Boni Fructi s.r.o., Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 35 766 981

dodávka čerstvého ovocia a jablkovej šťavy pre ZŠ a MŠ

jablká 200 gr = 0,05 €, jablková šťava 0,20l = 0,15 €

28.01.2011

28.01.2011

 

Zmluva o poskytnutí audítorskych služieb

Ing. Janka Hirjaková, audítorka, Jahodová 42, 080 01 Prešov, IČO: 42087651

audit účtovnaj závierky za rok 2010

600 €

31.01.2011

31.01.2011

 

Zmluva č. 2011/039 na zabezpečenie vývozu odpadu a jeho zneškodnenie

Jozef Guman - Podnik služieb, Hubošovce - Jur 136, 082 66 Uzovce, IČO:33 954 950

vývoz VOK a jeho zneškodnenie

viď príloha č. 1

17.03.2011

17.03.2011

Príloha č. 1

Kúpna zmluva

Mária Tomková, Irena Piatková

Odpredaj časti pozemku (na prepojenie ulíc Jarná a Revolučná)

1127 €

21.04.2011

21.04.2011

Zmluva

Kúpna zmluva

Branislav Kováč ,Mgr. Júlia Kováčová, Jana Čitbajová

Odpredaj časti pozemku (na prepojenie ulíc Jarná a Revolučná)

679 €

21.04.2011

21.04.2011

Zmluva

Kúpna zmluva

Jozef Demek

Odpredaj časti pozemku (na prepojenie ulíc Jarná a Revolučná)

686 €

21.04.2011

21.04.2011

Zmluva

Kúpna zmluva

Zuzana Hudáčková

Odpredaj časti pozemku (na prepojenie ulíc Jarná a Revolučná)

539 €

21.04.2011

21.04.2011

Zmluva

Kúpna zmluva

Ing. Ján Marcin, Mgr. Zuzana Marcinová

Odpredaj časti pozemku (na prepojenie ulíc Jarná a Revolučná)

609 €

21.04.2011

21.04.2011

Zmluva

Kúpna zmluva

Imrich Vanca, Ing. Slavko Vanca

Odpredaj časti pozemku (na prepojenie ulíc Jarná a Revolučná)

581 €

21.04.2011

21.04.2011

Zmluva

Kúpna zmluva

JUDr. Jozef Vanca, Ing. Helena Vancová

Odpredaj časti pozemku (na prepojenie ulíc Jarná a Revolučná)

672 €

21.04.2011

21.04.2011

Zmluva

Kúpna zmluva

PaeDr. Jozef Velček, Mária Velčekova, Mgr. Ľubomír Velček, Anna Velčeková

Odpredaj časti pozemku (na prepojenie ulíc Jarná a Revolučná)

553 €

21.04.2011

21.04.2011

Zmluva

Kúpna zmluva

Milan Velček

Odpredaj časti pozemku (na prepojenie ulíc Jarná a Revolučná)

651 €

21.04.2011

21.04.2011

Zmluva

Kúpna zmluva

František Palisko, Marta Palisková

Odpredaj časti pozemku (na prepojenie ulíc Osloboditeľov a Pod Dvorom)

827 €

22.09.2011

22.09.2011

Zmluva

Kúpna zmluva

Štefan Šarišský, Magdaléna Kviatkovská, Mária Koryová

Odpredaj časti pozemku (na prepojenie ulíc Osloboditeľov a Pod Dvorom)

931 €

30.09.2011

30.09.2011

Zmluva

Kúpna zmluva

Juliana Kolesárová

Odpredaj časti pozemku (na prepojenie ulíc Osloboditeľov a Pod Dvorom)

1141 €

03.10.2011

03.10.2011

Zmluva

Kúpna zmluva

František Zgola

Odpredaj časti pozemku (na prepojenie ulíc Osloboditeľov a Pod Dvorom)

826 €

18.10.2011

18.10.2011

Zmluva

Kúpna zmluva

Jozef Jurko, Peter Jurko, Martin Jurko, Jozef Jurko

Odpredaj časti pozemku na cestu - ulica Revolučná

473,61 €

08.06.2011

29.11.2011

Zmluva

Nájomná zmluva

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Drienov

Nájom knižnice

1540,- €/ročne

1.1.2012

2.1.2012

Zmluva

Dodatok k zmluve č. 7/2011 o poskytovaní asistenčnej pomoci v oblasti sociálnych služieb

Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš

Zmena doby trvania zmluvy a podmienky pre fakturáciu a platenie

 

1.1.2012

2.1.2012

Zmluva

Dodatok č. 19/2012 k zmluve o zabezpečení verejnoprospešných práce - komplexnej starostlivosti o verejné osvetlenie a obecný rozhlas v obci Drienov

O.S.V.O. comp a.s., Strojnícka 18, 080 06 Prešov

Zmena a doplnenie článkov zmluvy (zmluvná cena, platobné podmienky, čas plnenia, záruky a ďalšie dojednania

Za prevádzkovanie a údržbu VO: 5 400,- €, predpokladaná cena za spotrebu el. energie na VO: 11 660,- €

8.2.2012

8.2.2012

Zmluva

Zmluva o spolupráci - projekt "Terénna sociálna práca"

Fond sociálneho rozvoja, Špitálska 6, 814 55 Bratislava, IČO: 30 854 687

úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti medzi FSR a Obcou pri implementácii národného projektu Terénna sociálna práca v obciach financovaného z prostriedkov ESF, v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

poskytnuté finančné prostriedky na výkon TSP : výkon TSP jedného terénneho soc. pracovníka vo výške 844,61 €/mesiac, na výkon TSP jedného asistenta TSP vo výške 631,61 €/mesačne

10.2.2012

10.2.2012

Zmluva

Kúpna zmluva

Marián Lendel, Helena Lendelová

Odpredaj časti pozemku (na prepojenie ulíc Jarná a Revolučná)

735 €

01.03.2012

01.03.2012

Zmluva

Dohoda č 51/2012/OE

Obvodný úrad Prešov

Prechod vlastníctva nehnuteľného majetku

9253,20 €

13.03.2012

13.03.2012

Dohoda

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.07.2009

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

zníženie ceny za plyn na jednotlivých odberných miestach

zníženie o čiastku 0,0041€/kWh

16.05.2012

16.05.2012

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovanie sociálnej služby podľa §78a zákona č. 448/2008 Z.z.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska, Bratislava

poskytnutie finančného príspevku

48 960,- €

25.05.2012

25.05.2012

Zmluva

Nájomná zmluva

Slovak Telekom, a.s., Bratislava

prenájom pozemku parc.č. 763/14 o výmere 20 m2

1 000,- € (ročne)

31.05.2012

31.05.2012

Zmluva

Zmluva č. 1/7264/2012-I/81 o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa §78a a §80 písm. k) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb

Ľudmila n.o., Košická 2, 082 04 Drienov

poskytnutie finančného príspevku

48 960,- €

11.06.2012

11.06.2012

Zmluva

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich

Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS

dodávanie ovocia a zeleniny a výrobkov z nich

v zmluve

30.08.2012

30.08.2012

Zmluva

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Marko Ivan

nájom budovy - súpisné číslo 183

50 € (mesačne)

31.08.2012

31.08.2012

Zmluva

Zmluva o dielo

EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, IČO: 31 651 518

Živičná úprava MK v obci Drienov - ul. Májová

13 200 €

10.10.2012

10.10.2012

Zmluva

Zmluva o dielo

Geosense SK s.r.o., Michalovská 3, Košice, IČO: 46812342

webová aplikácia Geosense Geoportál

431 € (cena diela) 468 € (služby-ročne)

1.12.2012

1.12.2012

Zmluva

Zmluva o poskytovaní asistenčných služieb

UNIPROM s.r.o., Prostějovská 41, Prešov, IČO: 46740783

regionálne asistenčné služby a poradenstvo v oblasti geoinformačného portálu obce Drienov

300 €/ročne

1.12.2012

1.12.2012

Zmluva

Licenčná zmluva

DATALAN a.s.

poskytnutie práva používať aplikačné programové vybavenie

 

18.01.2013

18.01.2013

Zmluva

Dodatok k zmluve o zabezpečení verejnoprospešných prác- komplexnej starostlivosti o verejné osvetlenie a obecný rozhlas v obci Drienov

O.S.V.O. comp a.s., Strojnícka 18, 080 06 Prešov

Dodatok č. 20/2013, zmena ceny, platobných podmienok, čas plnenia

 

30.01.2013

31.01.2013

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovanie sociálnej služby

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny Slovenskej rebupliky

 

164 160,- €

05.02.2013

06.02.2013

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie poskytovanie sociálnej služby

Ľudmila n.o., Košická 2, 082 04 Drienov

prevod fin. prostriedkov zaslaných Ministerstvom práce, soc. vecí a rodiny SR

164 160,- €

25.02.2013

26.02.2013

Zmluva

Kúpna zmluva

GTM vision, s.r.o.

Kúpa pozemkov par.č. 108,109,110 k.ú. Drienov

6 400,- €

27.03.2013

28.03.2013

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Súkromné centrum voľného času, Beniakovce

Poskytnutie dotácie na činnosť Centra voľného času pôsobiaceho v Základnej škole Drienov

6 144,60 €

24.4.2013

25.04.2013

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Súkromné centrum voľného času, LAURA- združenie mladých

Poskytnutie dotácie na činnosť Centra voľného času

41,80 €

30.4.2013

02.05.2013

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Súkromné centrum voľného času, Júlia Škopová, Prešov

Poskytnutie dotácie na činnosť Centra voľného času

167,20 €

16.5.2013

16.5.2013

Zmluva

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy na dodávku školského ovocia v šk. roku 2013/2014

Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS, Tomášikova 24, 080 01 Prešov

Predaj ovocia, zeleniny a štiav pre deti v rámci programu "školské ovocie"

 

2.5.2013

16.5.2013

Zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie

Základná škola s Materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179

Dotácia na organizovanie kultúrneho podujatia " Olympijský festival detí a mládeže Slovenska"

200 €

2.5.2013

16.5.2013

Zmluva

Zmluva o dielo č. 01/05/2013

Ing. Arch. Marek Józef Gryglak - STRIX, Lipovce 228

Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na akciu:"Drienov-OcÚ,zubná ambulancia a pošta

2 000 €

27.5.2013

27.5.2013

Zmluva

Zmluva o zriadení vecného bremena

Východoslovenská distribučná a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice

Zriadenie vecného bremena na pozmekoch zapísaných na LV č. 1041 a 1121 k.ú. Drienov

 

18.6.2013

18.6.2013

Zmluva

Zmluva č. 2/2013

Mesto Prešov, mestský úrad

Poskytnutie dotácie na činnosť Centra voľného času

376,20 €

3.7.2013

11.7.2013

Zmluva

Kúpna zmluva

Martin Pribula, Vladimíra Pribulová

Odpredaj časti pozemku (na prepojenie ulíc Osloboditeľov a Pod Dvorom)

147 €

5.9.2013

5.9.2013

Zmluva

Poistná zmluva-dodatok č. 3

Kooperativa - poisťovňa

Poistenie detí MŠ na šk.rok 2013/2014

65,36 €

31.8.2013

7.9.2013

Zmluva

Dodatok č.3/2013 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi zo dňa 9.1.2007

FURA s.r.o., IČO:36211451

Zmena fakturácie a dohoda o ukončení separovaného zberu

1250,- €/mesiac

7.10.2013

8.10.2013

Zmluva

Mandátna zmluva č. 1/13

URBEKO s.r.o., IČO: 43803296

Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie

450 €

8.10.2013

8.10.2013

Zmluva

Kúpna zmluva

Ivan Džombák

Odpredaj časti pozemku

1330 €

4.11.2013

5.11.2013

Zmluva

Kúpna zmluva

Milan Kazimír

Odpredaj časti pozemku

1540 €

4.11.2013

5.11.2013

Zmluva

Kúpna zmluva

Mária Juskaninová

Odpredaj časti pozemku

1638 €

5.11.2013

5.11.2013

Zmluva

Kúpna zmluva

Mária Kurimská, Peter Korem, Imrich Korem

Odpredaj časti pozemku

574 €

8.11.2013

11.11.2013

Zmluva

Dodatok č.3 k Zmluve č. 50-000008718PO2008

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zriadenie vodovodnej prípojky na ul. Májová - šatne pre futbalové ihrisko

 

21.11.2013

27.11.2013

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť súkromného CVČ Beniakovce

Súkromné centrum voľného času, Beniakovce, IČO: 42248019

Poskytnutie dotácie na činnosť Centra voľného času pôsobiaceho v Základnej škole Drienov

6834,30 €

27.2.2014

27.2.2014

Zmluva

Kúpna zmluva

Dušan Rusin - AVALON, IČO: 17097517

Nákup interaktívnej tabule do Materskej školy Drienov

1869 €

27.2.2014

27.2.2014

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVC

Rímskokatolícka cirkev - Arcibiskupstvo Košice

Poskytnutie dotácie na činnosť Centra voľného času

62,70 €

4.3.2014

14.3.2014

Zmluva

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie

TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, ICO: 36 202 738

Veterinárna asanácia na území obce Drienov

200 €/ročne + 55 €/ks

13.3.2014

14.3.2014

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVC

Mesto Košice

Poskytnutie dotácie na činnosť Centra voľného času

62,70 €

14.3.2014

31.3.2014

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVC

Mesto Prešov

Poskytnutie dotácie na činnosť Centra voľného času

250,80 €

20.3.2014

31.3.2014

Zmluva

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

Slovak Telekom a.s., Baklaská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

úprava a zmena svojich vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy na pozemok parc.č. 763/16 k.ú. Drienov

 

30.4.2014

30.4.2014

Zmluva

Zmluva o spolupráci

Profi Poľno, s.r.o., Žerotínová bašta 1, 940 01 Nové Zámky

záväzok poskytovateľa spolupracovať s objednávateľom a koordinovať jeho činnosť v rámci projektových zámerov programu LEADER

bezodplatne

14.5.2014

31.5.2014

Zmluva

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich

Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS, Tomášikova 24, 080 01 Prešov, IČO: 37714660

dodávať ovocie a zeleninu a výrobky z nich do ŠJ

 

13.6.2014

30.6.2014

Zmluva

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby a poskytovaní služieb

NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa, IČO:36515001

zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov

10,- €/mesačne

19.8.2014

19.8.2014

Zmluva

Zmluva č.1/2014/079 o vzájomnej spolupráci a propagácii

Generali Poisťovňa a.s., Bratislava, IČO: 35709332

propagácia poisťovne v rámci akcie Vatra za odplatu

300 €

25.8.2014

29.8.2014

Zmluva

Zmluva o dielo

Marek Golodžej - GOLO

Stavebné práce

 

9.10.2014

9.10.2014

Zmluva

Zmluva o dielo

Eurovia SK, a.s., IČO: 31651518

rekonštrukcia MK Okružná ul.

35 248,50 €

7.10.2014

10.10.2014

Zmluva

Zámenná zmluva

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Drienov

Zámena nehnuteľností

 

19.8.2014

23.10.2014

Zmluva

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

HIREKON, s.r.o., IČO: 36473413

Audit účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky, súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou

1 176 €

6.10.2014

30.10.2014

Zmluva

Zmluva o dielo

Eurovia SK, a.s., IČO: 31651518

Oprava ulíc Krátka, Májová, Nám. kpt. Nálepku a Tehelná

15 797,01 €

27.10.2014

30.10.2014

Zmluva

Dodatok č.1 k Zmuve na dodavku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich

Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS, Tomášikova 24, 080 01 Prešov, IČO: 37714660

dodávať ovocie a zeleninu a výrobky z nich do ŠJ

 

4.11.2014

4.11.2014

Dodatok

Zámenná zmluva

Ľubomír Uličný

Zámena nehnuteľností

 

6.11.2014

6.11.2014

Zmluva

Rámcová dohoda PPCOMP s.r.o., IČO: 36782009 Kancelárske potreby   30.12.2014 30.12.2014

Zmluva

Rámcová dohoda RAPES s.r.o., IČO: 36506575 Stavebný materiál   12.1.2015 19.1.2015 Zmluva
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVC CVČ Beniakovce, IČO: 42248019 Poskytnutie dotácie na činnosť Centra voľného času 7 962,90 € 19.1.2015 19.1.2015 Zmluva
Zmluva o dodávke plynu SPP a.s., IČO: 35815256 Dodávka plynu   27.1.2015 29.1.2015 Zmluva
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu SPP a.s., IČO: 35815256 Osobitné dojednania   27.1.2015 29.1.2015 Dodatok
Zmluva na zabezpečenie vývozu odpadu a jeho zneškodnenia Odpady G&G Company s.r.o., IČO: 47508043 Zber a preprava odpadu a nakladanie s odpadmi 250 €/vývoz 27.1.2015 31.1.2015

Zmluva

Zmluva č.2/2015 o poskytnutí finančných prostriedkov Mesto Prešov, IČO: 00327646 Financovanie Centier voľného času 188,10 € 2.2.2015 12.2.2015 Zmluva
Zmluva č.3/2015 o poskytnutí finančných prostriedkov Mesto Košice, IČO: 00691135 Financovanie Centier voľného času 62,70 € 2.2.2015 12.2.2015 Zmluva
Zmluva o dielo č. 211114-2 Diervilla, s.r.o., IČO: 36506001 spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 1000 € 20.3.2015

31.3.2015

Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 211114-2 Diervilla, s.r.o., IČO: 36506001 Predíženie lehoty na odovzdanie diela   27.3.2015 31.3.2015 Dodatok
Zmluva o dielo Galileo Corporation s.r.o., IČO: 47192941 zhotovenie internetovej prezentácie 228 € 27.3.2015 31.3.2015 Zmluva
Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie a poskytovania ďalších webhostingových služieb Galileo Corporation s.r.o., IČO: 47192941 zabezpečenie prevádzky internetovej prezentácie 418,80 € 27.3.2015

31.3.2015

Zmluva
Zmluva o výpožičke SR-Ministerstvo vnútra SR, IČO: 00151866 výpožička hnuteľného majetku štátu - Matrika 1258,80 € 28.5.2015 31.5.2015 Zmluva
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 211114-2 Diervilla, s.r.o., IČO: 36506001 Predíženie lehoty na odovzdanie diela   29.5.2015 31.5.2015 Dodatok
Mandátna zmluva Tenderteam,s.r.o., IČO: 46964819 Zabezpečenie verejného obstarávania: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Drienov 980 € 1.6.2015 30.6.2015 Zmluva
Zmluva o účte Komunal Slovenská sporiteľňa a.s. Poskytnutie účtu Komunal     13.7.2015 Zmluva
Zmluva o úvere č. 257/AU/15 Slovenská sporiteľňa a.s. Poskytnutie úveru 182 000 €   13.7.2015 Zmluva
Zmluva o Elektronických službách Slovenská sporiteľňa a.s. Elektronické služby     13.7.2015

Zmluva

Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve Slovenská sporiteľňa a.s.       13.7.2015

Zmluva

Slovenská sporiteľňa - sadzobník
Slovenská sporiteľňa - všeobecné obchodné podmienky
Slovenská sporiteľňa - produktové obchodné podmienky pre úvery
Slovenská sporiteľňa - produktové obchodné podmienky pre depozitné produkty
Zmluva o dielo č.3A-ZoD-0050815 O.S.V.O. comp, a.s., IČO:36460141 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Drienov 171993,48 € 20.08.2015 31.08.2015 Zmluva
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo Diervilla, s.r.o., IČO: 36506001 zmena termínu ukončenia diela   28.08.2015 31.08.2015 Dodatok
Dodatok č.1/2015 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA s.r.o., IČO: 36211451 realizácia zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu   02.09.2015 07.09.2015 Dodatok
Zmluva č. 50-000103594PO2015 o dodávke vody z verejného vodovodu , odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36570460 dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie, odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie   23.09.2015 01.10.2015 Zmluva
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Zatel s.r.o., Prešov, IČO: 46610189 Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)- VO - O2 13,62 € 09.10.2015 30.10.2015 Zmluva
Darovacia zmluva Ministerstvo vnútra SR, IČO: 00151866 darovanie prebyt. majetku-KIA Sportage JES   19.10.2015 30.10.2015 Zmluva
Zmluva o pripojení VSD, a.s., IČO: 36599361 pripojenie sa do distribučnej sústavy   21.10.2015 30.10.2015 Zmluva
Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260088S/2015 VSD, a.s., IČO: 36599361     21.10.2015 30.10.2015 Príloha
Darovacia zmluva Ministerstvo vnútra SR, IČO: 00151866 darovanie prebyt. majetku-TATRA, CAS 32 T 815   27.10.2015 30.10.2015 Zmluva
Dodatok k zmluve o dielo Galileo Corporation s.r.o., IČO: 47192941 rozšírenie predmetu zmluvy o modul responzívny dizajn 984 € 09.11.2015 12.11.2015 Dodatok
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich HOOK, s.r.o., Košice, IČO: 36216 224 dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich do ŠJ   15.12.2015 21.12.2015 Zmluva
Kúpna zmluva ROVDER,s.r.o., IČO: 44754442 nákup kancelárskych potrieb   30.12.2015 31.12.2015 Zmluva
Zmluva o dielo BLARO, s.r.o., IČO: 46498702 profylaktické práce a bežné opravy kopírovacích strojov   30.12.2015 31.12.2015 Zmluva
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovensko (DEUS), IČO: 45736359 pripojenie sa k Informačnému systému   31.12.2015 31.12.2015 Zmluva
Dodatok č. 1 k ZOD č. 3A-ZOD-0050815 O.S.V.O. comp, a.s., IČO:36460141 zvýšenie rozsahu prác   11.01.2016 25.1.2016 Dodatok
Kúpna zmluva Iveta Belyová, Ladislav Belý odpredaj  pozemku parcela C-KN č. 1147/2,1147/3  (LVč. 1805) vo vlastníctve obce Drienov 365,00 € 25.1.2016 25.1.2016 Zmluva
Kúpna zmluva Anton Fabian, Milan Fabian kúpa pozemku parc. C KN č. 1101/1, 1102 (LV č. 445) a rodinný dom, súp.č. 172 postavený na parc.č. 1102 (LV č. 445) 11700,00 € 25.1.2016 25.1.2016 Zmluva
Zmluva č. 1/2016 o poskytnutí fin. prostriedkov na činnosť CVČ Súkromné centrum voľného času, Beniakovce, IČO: 42248019 Poskytnutie dotácie na činnosť Centra voľného času pôsobiaceho v Základnej škole Drienov 5956,50 € 09.02.2016 24.02.2016 Zmluva
Zmluva č. 3/2016 o poskytnutí fin. prostriedkov na činnosť CVČ Mesto Košice, IČO: 00691135 Poskytnutie dotácie na činnosť Centier voľného času 188,10 € 18.02.2016 29.02.2016 Zmluva
Zmluva č. 2/2016 o poskytnutí fin. prostriedkov na činnosť CVČ Mesto Prešov, IČO: 00327646 Poskytnutie dotácie na činnosť Centier voľného času 125,40 € 26.02.2016 29.02.2016 Zmluva
Dodatok č. 1/2016 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA s.r.o., IČO: 36211451 zmena a soplnenie ustanovení základnej zmluvy v oblasti s nakladania s odpadmi   29.02.2016 29.02.2016 Dodatok
Dodatok č.179/CC/16-D1 k Zmluve o úvere č. 257/AU/15 Slovenská sporiteľňa a.s. Zmena v ustanovení čl. I. Základné podmienky, bodu 2.2. Splátkový úver   07.04.2016 08.04.2016

Dodatok

Sadzobník

Zmluva o poskytnutí dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava Dotácia pre DHZ Drienov na zabezpečenie materiálno-technického vybavanie DHZO 2000 € 04.04.2016 08.04.2016 Zmluva
Zmluva o vypracovaní žiadosti IKF Service, s.r.o., IČO: 36504254, Poprad vypracovanie projektovej žiadosti na čerpanie finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačný program kvalita životného prostredia 2352 € 29.04.2016 02.05.2016 Zmluva
Zmluva o odpade ENVI-PAK a.s., IČO: 35 858 010 podmienky prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov   20.04.2016 02.05.2016 Zmluva
Kúpna zmluva Obec Bobrovec, IČO: 00315117 predaj hasičského auta CAS 25 ŠKODA 706 RTHP 4800 € 13.05.2016 19.05.2016 Zmluva
Kúpna zmluva Anton Pribula Odpredaj pozemku 6100 € 26.05.2016 26.05.2016 Zmluva
Zmluva o poskytnutí služieb EuroDotácie, a.s., IČO: 36438766 služby k projektu: "Výstavba materskej školy v obci Drienov 2500 € 13.06.2016 14.06.2016 Zmluva
Zmluva o službách Peter Baran - CS consulting, IČO: 48 125 342 vypracovanie žiadosti o podporu formou dotácie v rámci Environmentálneho fondu pre rok 2015 - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 1190 € 24.06.2016 27.06.2016 Zmluva
Zmluva o službách Peter Baran - CS consulting, IČO: 48 125 342 vypracovanie žiadosti o nenávratný fin. príspevok v rámci národného projektu - Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 1490 € 24.06.2016 27.06.2016 Zmluva
Kúpna zmluva Marta Poklembová, rod. Suchovičová, bytom Lemešany 142 odkúpenie pozemku parc.č.544/2, podiel 87/90, k.ú. Drienov 556,80 € 12.07.2016 12.07.2016 Zmluva
Kúpna zmluva Erika Romaňáková, rod. Suchovičová, bytom Petrovany 315 odkúpenie pozemku parc.č.544/2, podiel 1/30, k.ú. Drienov 19,20 € 12.07.2016 12.07.2016 Zmluva
Zmluva o dielo 4ARCH STUDIO, s.r.o., IČO: 36769185 Spracovanie PD-"Novostavba 4. triednej materskej školy Drienov p.č. 763/1, K.N. Drienov" 23758,80 € 14.7.2016 14.7.2016 Zmluva
Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, ICO: 36 202 738 služby veterinárnej asanácie 200 €/rok 10.8.2016 15.8.2016 Zmluva
Zmluva o nájme nebytových priestorov Slovenská pošta a.s., IČO: 36631124 prenájom nebytových priestorov v budove Obecného úradu Drienov 1245 €/rok 31.8.2016 2.9.2016 Zmluva
Dodatok k poistenj zmluve č. 0232023340 Kooperativa poisťovňa a.s., IČO:00585441 Úrazové poistenie detí MŠ 53,20 € 31.8.2016 2.9.2016 Dodatok
Zmluva o dielo č. 01/09/2016 4ARCH STUDIO, s.r.o., IČO: 36769185 vypracovanie dokumentácie pre akciu:"Prestavba budovy na komunitné centrum v obci Drienov" 5 700 € 8.9.2016 9.9.2016 Zmluva
Zmluva o dielo č. 3A-ZOD-0020916 O.S.V.O. comp, a.s., IČO:36460141 Zhotovenie diela: "Rekonštrukcia obecného rozhlasu" 35 317,20 € 19.9.2016 20.9.2016 Zmluva
Zmluva o dielo ZMT-STAV s.r.o., IČO: 47348828 Sanácia oporného múru v obci Drienov 19084,99 € 7.10.2016 11.10.2016 Zmluva
Zmluva o dielo 02/09/2016 4ARCH STUDIO, s.r.o., IČO: 36769185 vypracovanie dokumentácie pre akciu:"Prestavba budovy na komunitné centrum v obci Drienov" 3 000 € 10.10.2016 11.10.2016 Zmluva
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb HIREKON s.r.o.,IČO: 36 473 413 audit účtovnej závierky, konsolidovanej závierky a súlad výročnej správy za rok 2016 1 000 € 10.10.2016 11.10.2016 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 02/09/2016 4ARCH STUDIO, s.r.o., IČO: 36769185 Zmeny a doplnky zmluvy   11.10.2016 11.10.2016 Dodatok
Zmluva
Zmluva D-Komplet č. 160038 Iveta Sokolová - OPTIMA, IČO: 33634319 servis kopírovacieho stroja   18.11.2016 21.11.2016 Zmluva
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo O.S.V.O. comp, a.s., IČO:36460141 navýšenie skutočne realizovaných prác - rekonštrukcia Obecného rozhlasu 3851,39 8.12.2016 9.12.2016 Dodatok
Zmluva o dodávke plynu SPP a.s., IČO: 35815256 dodávka plynu na obdobie od 1.1.2017 do31.12.2018   13.12.2016 15.12.2016 Zmluva

 

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Mobilná aplikácia

mobilní aplikace V OBRAZE
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store

Zvoz odpadu 2023

Napíšte nám

Napíšte nám

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 25. 9. 2023
polojasno 23 °C 14 °C
utorok 26. 9. jasná obloha 27/15 °C
streda 27. 9. jasná obloha 27/14 °C
štvrtok 28. 9. jasná obloha 26/14 °C

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 25.9.2023, 17:30:11

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Zvoz odpadu 2023

Sviatok

Meniny má Vladislav, Vladivoj, Eufrozina, Fruzína, Vladislava

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Projekty

Projekty EÚ

Rímsko-katolická farnosť
Materská
škola
Hasiči
2215 Počet
obyvatělov
Viaceúčelové ihrisko
1283 Prvá písomná zmienka