Menu
Obec Drienov
ObecDrienov

S čím vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ukladá všetkým povinným subjektom zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle s účinnosťou od 01. 01. 2011.

Názov

Identifikácia účastníkov

Popis predmetu

Hodnota predmetu

Dátum uzavretia

Dátum zverejnenia

Príloha

Zmluva o spolupráci - kúpna zmluva

Boni Fructi s.r.o., Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 35 766 981

dodávka čerstvého ovocia a jablkovej šťavy pre ZŠ a MŠ

jablká 200 gr = 0,05 €, jablková šťava 0,20l = 0,15 €

28.01.2011

28.01.2011

 

Zmluva o poskytnutí audítorskych služieb

Ing. Janka Hirjaková, audítorka, Jahodová 42, 080 01 Prešov, IČO: 42087651

audit účtovnaj závierky za rok 2010

600 €

31.01.2011

31.01.2011

 

Zmluva č. 2011/039 na zabezpečenie vývozu odpadu a jeho zneškodnenie

Jozef Guman - Podnik služieb, Hubošovce - Jur 136, 082 66 Uzovce, IČO:33 954 950

vývoz VOK a jeho zneškodnenie

viď príloha č. 1

17.03.2011

17.03.2011

Príloha č. 1

Kúpna zmluva

Mária Tomková, Irena Piatková

Odpredaj časti pozemku (na prepojenie ulíc Jarná a Revolučná)

1127 €

21.04.2011

21.04.2011

Zmluva

Kúpna zmluva

Branislav Kováč ,Mgr. Júlia Kováčová, Jana Čitbajová

Odpredaj časti pozemku (na prepojenie ulíc Jarná a Revolučná)

679 €

21.04.2011

21.04.2011

Zmluva

Kúpna zmluva

Jozef Demek

Odpredaj časti pozemku (na prepojenie ulíc Jarná a Revolučná)

686 €

21.04.2011

21.04.2011

Zmluva

Kúpna zmluva

Zuzana Hudáčková

Odpredaj časti pozemku (na prepojenie ulíc Jarná a Revolučná)

539 €

21.04.2011

21.04.2011

Zmluva

Kúpna zmluva

Ing. Ján Marcin, Mgr. Zuzana Marcinová

Odpredaj časti pozemku (na prepojenie ulíc Jarná a Revolučná)

609 €

21.04.2011

21.04.2011

Zmluva

Kúpna zmluva

Imrich Vanca, Ing. Slavko Vanca

Odpredaj časti pozemku (na prepojenie ulíc Jarná a Revolučná)

581 €

21.04.2011

21.04.2011

Zmluva

Kúpna zmluva

JUDr. Jozef Vanca, Ing. Helena Vancová

Odpredaj časti pozemku (na prepojenie ulíc Jarná a Revolučná)

672 €

21.04.2011

21.04.2011

Zmluva

Kúpna zmluva

PaeDr. Jozef Velček, Mária Velčekova, Mgr. Ľubomír Velček, Anna Velčeková

Odpredaj časti pozemku (na prepojenie ulíc Jarná a Revolučná)

553 €

21.04.2011

21.04.2011

Zmluva

Kúpna zmluva

Milan Velček

Odpredaj časti pozemku (na prepojenie ulíc Jarná a Revolučná)

651 €

21.04.2011

21.04.2011

Zmluva

Kúpna zmluva

František Palisko, Marta Palisková

Odpredaj časti pozemku (na prepojenie ulíc Osloboditeľov a Pod Dvorom)

827 €

22.09.2011

22.09.2011

Zmluva

Kúpna zmluva

Štefan Šarišský, Magdaléna Kviatkovská, Mária Koryová

Odpredaj časti pozemku (na prepojenie ulíc Osloboditeľov a Pod Dvorom)

931 €

30.09.2011

30.09.2011

Zmluva

Kúpna zmluva

Juliana Kolesárová

Odpredaj časti pozemku (na prepojenie ulíc Osloboditeľov a Pod Dvorom)

1141 €

03.10.2011

03.10.2011

Zmluva

Kúpna zmluva

František Zgola

Odpredaj časti pozemku (na prepojenie ulíc Osloboditeľov a Pod Dvorom)

826 €

18.10.2011

18.10.2011

Zmluva

Kúpna zmluva

Jozef Jurko, Peter Jurko, Martin Jurko, Jozef Jurko

Odpredaj časti pozemku na cestu - ulica Revolučná

473,61 €

08.06.2011

29.11.2011

Zmluva

Nájomná zmluva

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Drienov

Nájom knižnice

1540,- €/ročne

1.1.2012

2.1.2012

Zmluva

Dodatok k zmluve č. 7/2011 o poskytovaní asistenčnej pomoci v oblasti sociálnych služieb

Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš

Zmena doby trvania zmluvy a podmienky pre fakturáciu a platenie

 

1.1.2012

2.1.2012

Zmluva

Dodatok č. 19/2012 k zmluve o zabezpečení verejnoprospešných práce - komplexnej starostlivosti o verejné osvetlenie a obecný rozhlas v obci Drienov

O.S.V.O. comp a.s., Strojnícka 18, 080 06 Prešov

Zmena a doplnenie článkov zmluvy (zmluvná cena, platobné podmienky, čas plnenia, záruky a ďalšie dojednania

Za prevádzkovanie a údržbu VO: 5 400,- €, predpokladaná cena za spotrebu el. energie na VO: 11 660,- €

8.2.2012

8.2.2012

Zmluva

Zmluva o spolupráci - projekt "Terénna sociálna práca"

Fond sociálneho rozvoja, Špitálska 6, 814 55 Bratislava, IČO: 30 854 687

úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti medzi FSR a Obcou pri implementácii národného projektu Terénna sociálna práca v obciach financovaného z prostriedkov ESF, v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

poskytnuté finančné prostriedky na výkon TSP : výkon TSP jedného terénneho soc. pracovníka vo výške 844,61 €/mesiac, na výkon TSP jedného asistenta TSP vo výške 631,61 €/mesačne

10.2.2012

10.2.2012

Zmluva

Kúpna zmluva

Marián Lendel, Helena Lendelová

Odpredaj časti pozemku (na prepojenie ulíc Jarná a Revolučná)

735 €

01.03.2012

01.03.2012

Zmluva

Dohoda č 51/2012/OE

Obvodný úrad Prešov

Prechod vlastníctva nehnuteľného majetku

9253,20 €

13.03.2012

13.03.2012

Dohoda

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.07.2009

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

zníženie ceny za plyn na jednotlivých odberných miestach

zníženie o čiastku 0,0041€/kWh

16.05.2012

16.05.2012

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovanie sociálnej služby podľa §78a zákona č. 448/2008 Z.z.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska, Bratislava

poskytnutie finančného príspevku

48 960,- €

25.05.2012

25.05.2012

Zmluva

Nájomná zmluva

Slovak Telekom, a.s., Bratislava

prenájom pozemku parc.č. 763/14 o výmere 20 m2

1 000,- € (ročne)

31.05.2012

31.05.2012

Zmluva

Zmluva č. 1/7264/2012-I/81 o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa §78a a §80 písm. k) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb

Ľudmila n.o., Košická 2, 082 04 Drienov

poskytnutie finančného príspevku

48 960,- €

11.06.2012

11.06.2012

Zmluva

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich

Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS

dodávanie ovocia a zeleniny a výrobkov z nich

v zmluve

30.08.2012

30.08.2012

Zmluva

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Marko Ivan

nájom budovy - súpisné číslo 183

50 € (mesačne)

31.08.2012

31.08.2012

Zmluva

Zmluva o dielo

EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, IČO: 31 651 518

Živičná úprava MK v obci Drienov - ul. Májová

13 200 €

10.10.2012

10.10.2012

Zmluva

Zmluva o dielo

Geosense SK s.r.o., Michalovská 3, Košice, IČO: 46812342

webová aplikácia Geosense Geoportál

431 € (cena diela) 468 € (služby-ročne)

1.12.2012

1.12.2012

Zmluva

Zmluva o poskytovaní asistenčných služieb

UNIPROM s.r.o., Prostějovská 41, Prešov, IČO: 46740783

regionálne asistenčné služby a poradenstvo v oblasti geoinformačného portálu obce Drienov

300 €/ročne

1.12.2012

1.12.2012

Zmluva

Licenčná zmluva

DATALAN a.s.

poskytnutie práva používať aplikačné programové vybavenie

 

18.01.2013

18.01.2013

Zmluva

Dodatok k zmluve o zabezpečení verejnoprospešných prác- komplexnej starostlivosti o verejné osvetlenie a obecný rozhlas v obci Drienov

O.S.V.O. comp a.s., Strojnícka 18, 080 06 Prešov

Dodatok č. 20/2013, zmena ceny, platobných podmienok, čas plnenia

 

30.01.2013

31.01.2013

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovanie sociálnej služby

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny Slovenskej rebupliky

 

164 160,- €

05.02.2013

06.02.2013

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie poskytovanie sociálnej služby

Ľudmila n.o., Košická 2, 082 04 Drienov

prevod fin. prostriedkov zaslaných Ministerstvom práce, soc. vecí a rodiny SR

164 160,- €

25.02.2013

26.02.2013

Zmluva

Kúpna zmluva

GTM vision, s.r.o.

Kúpa pozemkov par.č. 108,109,110 k.ú. Drienov

6 400,- €

27.03.2013

28.03.2013

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Súkromné centrum voľného času, Beniakovce

Poskytnutie dotácie na činnosť Centra voľného času pôsobiaceho v Základnej škole Drienov

6 144,60 €

24.4.2013

25.04.2013

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Súkromné centrum voľného času, LAURA- združenie mladých

Poskytnutie dotácie na činnosť Centra voľného času

41,80 €

30.4.2013

02.05.2013

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Súkromné centrum voľného času, Júlia Škopová, Prešov

Poskytnutie dotácie na činnosť Centra voľného času

167,20 €

16.5.2013

16.5.2013

Zmluva

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy na dodávku školského ovocia v šk. roku 2013/2014

Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS, Tomášikova 24, 080 01 Prešov

Predaj ovocia, zeleniny a štiav pre deti v rámci programu "školské ovocie"

 

2.5.2013

16.5.2013

Zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie

Základná škola s Materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179

Dotácia na organizovanie kultúrneho podujatia " Olympijský festival detí a mládeže Slovenska"

200 €

2.5.2013

16.5.2013

Zmluva

Zmluva o dielo č. 01/05/2013

Ing. Arch. Marek Józef Gryglak - STRIX, Lipovce 228

Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na akciu:"Drienov-OcÚ,zubná ambulancia a pošta

2 000 €

27.5.2013

27.5.2013

Zmluva

Zmluva o zriadení vecného bremena

Východoslovenská distribučná a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice

Zriadenie vecného bremena na pozmekoch zapísaných na LV č. 1041 a 1121 k.ú. Drienov

 

18.6.2013

18.6.2013

Zmluva

Zmluva č. 2/2013

Mesto Prešov, mestský úrad

Poskytnutie dotácie na činnosť Centra voľného času

376,20 €

3.7.2013

11.7.2013

Zmluva

Kúpna zmluva

Martin Pribula, Vladimíra Pribulová

Odpredaj časti pozemku (na prepojenie ulíc Osloboditeľov a Pod Dvorom)

147 €

5.9.2013

5.9.2013

Zmluva

Poistná zmluva-dodatok č. 3

Kooperativa - poisťovňa

Poistenie detí MŠ na šk.rok 2013/2014

65,36 €

31.8.2013

7.9.2013

Zmluva

Dodatok č.3/2013 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi zo dňa 9.1.2007

FURA s.r.o., IČO:36211451

Zmena fakturácie a dohoda o ukončení separovaného zberu

1250,- €/mesiac

7.10.2013

8.10.2013

Zmluva

Mandátna zmluva č. 1/13

URBEKO s.r.o., IČO: 43803296

Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie

450 €

8.10.2013

8.10.2013

Zmluva

Kúpna zmluva

Ivan Džombák

Odpredaj časti pozemku

1330 €

4.11.2013

5.11.2013

Zmluva

Kúpna zmluva

Milan Kazimír

Odpredaj časti pozemku

1540 €

4.11.2013

5.11.2013

Zmluva

Kúpna zmluva

Mária Juskaninová

Odpredaj časti pozemku

1638 €

5.11.2013

5.11.2013

Zmluva

Kúpna zmluva

Mária Kurimská, Peter Korem, Imrich Korem

Odpredaj časti pozemku

574 €

8.11.2013

11.11.2013

Zmluva

Dodatok č.3 k Zmluve č. 50-000008718PO2008

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zriadenie vodovodnej prípojky na ul. Májová - šatne pre futbalové ihrisko

 

21.11.2013

27.11.2013

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť súkromného CVČ Beniakovce

Súkromné centrum voľného času, Beniakovce, IČO: 42248019

Poskytnutie dotácie na činnosť Centra voľného času pôsobiaceho v Základnej škole Drienov

6834,30 €

27.2.2014

27.2.2014

Zmluva

Kúpna zmluva

Dušan Rusin - AVALON, IČO: 17097517

Nákup interaktívnej tabule do Materskej školy Drienov

1869 €

27.2.2014

27.2.2014

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVC

Rímskokatolícka cirkev - Arcibiskupstvo Košice

Poskytnutie dotácie na činnosť Centra voľného času

62,70 €

4.3.2014

14.3.2014

Zmluva

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie

TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, ICO: 36 202 738

Veterinárna asanácia na území obce Drienov

200 €/ročne + 55 €/ks

13.3.2014

14.3.2014

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVC

Mesto Košice

Poskytnutie dotácie na činnosť Centra voľného času

62,70 €

14.3.2014

31.3.2014

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVC

Mesto Prešov

Poskytnutie dotácie na činnosť Centra voľného času

250,80 €

20.3.2014

31.3.2014

Zmluva

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

Slovak Telekom a.s., Baklaská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

úprava a zmena svojich vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy na pozemok parc.č. 763/16 k.ú. Drienov

 

30.4.2014

30.4.2014

Zmluva

Zmluva o spolupráci

Profi Poľno, s.r.o., Žerotínová bašta 1, 940 01 Nové Zámky

záväzok poskytovateľa spolupracovať s objednávateľom a koordinovať jeho činnosť v rámci projektových zámerov programu LEADER

bezodplatne

14.5.2014

31.5.2014

Zmluva

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich

Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS, Tomášikova 24, 080 01 Prešov, IČO: 37714660

dodávať ovocie a zeleninu a výrobky z nich do ŠJ

 

13.6.2014

30.6.2014

Zmluva

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby a poskytovaní služieb

NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa, IČO:36515001

zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov

10,- €/mesačne

19.8.2014

19.8.2014

Zmluva

Zmluva č.1/2014/079 o vzájomnej spolupráci a propagácii

Generali Poisťovňa a.s., Bratislava, IČO: 35709332

propagácia poisťovne v rámci akcie Vatra za odplatu

300 €

25.8.2014

29.8.2014

Zmluva

Zmluva o dielo

Marek Golodžej - GOLO

Stavebné práce

 

9.10.2014

9.10.2014

Zmluva

Zmluva o dielo

Eurovia SK, a.s., IČO: 31651518

rekonštrukcia MK Okružná ul.

35 248,50 €

7.10.2014

10.10.2014

Zmluva

Zámenná zmluva

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Drienov

Zámena nehnuteľností

 

19.8.2014

23.10.2014

Zmluva

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

HIREKON, s.r.o., IČO: 36473413

Audit účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky, súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou

1 176 €

6.10.2014

30.10.2014

Zmluva

Zmluva o dielo

Eurovia SK, a.s., IČO: 31651518

Oprava ulíc Krátka, Májová, Nám. kpt. Nálepku a Tehelná

15 797,01 €

27.10.2014

30.10.2014

Zmluva

Dodatok č.1 k Zmuve na dodavku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich

Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS, Tomášikova 24, 080 01 Prešov, IČO: 37714660

dodávať ovocie a zeleninu a výrobky z nich do ŠJ

 

4.11.2014

4.11.2014

Dodatok

Zámenná zmluva

Ľubomír Uličný

Zámena nehnuteľností

 

6.11.2014

6.11.2014

Zmluva

Rámcová dohoda PPCOMP s.r.o., IČO: 36782009 Kancelárske potreby   30.12.2014 30.12.2014

Zmluva

Rámcová dohoda RAPES s.r.o., IČO: 36506575 Stavebný materiál   12.1.2015 19.1.2015 Zmluva
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVC CVČ Beniakovce, IČO: 42248019 Poskytnutie dotácie na činnosť Centra voľného času 7 962,90 € 19.1.2015 19.1.2015 Zmluva
Zmluva o dodávke plynu SPP a.s., IČO: 35815256 Dodávka plynu   27.1.2015 29.1.2015 Zmluva
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu SPP a.s., IČO: 35815256 Osobitné dojednania   27.1.2015 29.1.2015 Dodatok
Zmluva na zabezpečenie vývozu odpadu a jeho zneškodnenia Odpady G&G Company s.r.o., IČO: 47508043 Zber a preprava odpadu a nakladanie s odpadmi 250 €/vývoz 27.1.2015 31.1.2015

Zmluva

Zmluva č.2/2015 o poskytnutí finančných prostriedkov Mesto Prešov, IČO: 00327646 Financovanie Centier voľného času 188,10 € 2.2.2015 12.2.2015 Zmluva
Zmluva č.3/2015 o poskytnutí finančných prostriedkov Mesto Košice, IČO: 00691135 Financovanie Centier voľného času 62,70 € 2.2.2015 12.2.2015 Zmluva
Zmluva o dielo č. 211114-2 Diervilla, s.r.o., IČO: 36506001 spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 1000 € 20.3.2015

31.3.2015

Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 211114-2 Diervilla, s.r.o., IČO: 36506001 Predíženie lehoty na odovzdanie diela   27.3.2015 31.3.2015 Dodatok
Zmluva o dielo Galileo Corporation s.r.o., IČO: 47192941 zhotovenie internetovej prezentácie 228 € 27.3.2015 31.3.2015 Zmluva
Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie a poskytovania ďalších webhostingových služieb Galileo Corporation s.r.o., IČO: 47192941 zabezpečenie prevádzky internetovej prezentácie 418,80 € 27.3.2015

31.3.2015

Zmluva
Zmluva o výpožičke SR-Ministerstvo vnútra SR, IČO: 00151866 výpožička hnuteľného majetku štátu - Matrika 1258,80 € 28.5.2015 31.5.2015 Zmluva
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 211114-2 Diervilla, s.r.o., IČO: 36506001 Predíženie lehoty na odovzdanie diela   29.5.2015 31.5.2015 Dodatok
Mandátna zmluva Tenderteam,s.r.o., IČO: 46964819 Zabezpečenie verejného obstarávania: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Drienov 980 € 1.6.2015 30.6.2015 Zmluva
Zmluva o účte Komunal Slovenská sporiteľňa a.s. Poskytnutie účtu Komunal     13.7.2015 Zmluva
Zmluva o úvere č. 257/AU/15 Slovenská sporiteľňa a.s. Poskytnutie úveru 182 000 €   13.7.2015 Zmluva
Zmluva o Elektronických službách Slovenská sporiteľňa a.s. Elektronické služby     13.7.2015

Zmluva

Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve Slovenská sporiteľňa a.s.       13.7.2015

Zmluva

Slovenská sporiteľňa - sadzobník
Slovenská sporiteľňa - všeobecné obchodné podmienky
Slovenská sporiteľňa - produktové obchodné podmienky pre úvery
Slovenská sporiteľňa - produktové obchodné podmienky pre depozitné produkty
Zmluva o dielo č.3A-ZoD-0050815 O.S.V.O. comp, a.s., IČO:36460141 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Drienov 171993,48 € 20.08.2015 31.08.2015 Zmluva
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo Diervilla, s.r.o., IČO: 36506001 zmena termínu ukončenia diela   28.08.2015 31.08.2015 Dodatok
Dodatok č.1/2015 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA s.r.o., IČO: 36211451 realizácia zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu   02.09.2015 07.09.2015 Dodatok
Zmluva č. 50-000103594PO2015 o dodávke vody z verejného vodovodu , odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36570460 dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie, odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie   23.09.2015 01.10.2015 Zmluva
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Zatel s.r.o., Prešov, IČO: 46610189 Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)- VO - O2 13,62 € 09.10.2015 30.10.2015 Zmluva
Darovacia zmluva Ministerstvo vnútra SR, IČO: 00151866 darovanie prebyt. majetku-KIA Sportage JES   19.10.2015 30.10.2015 Zmluva
Zmluva o pripojení VSD, a.s., IČO: 36599361 pripojenie sa do distribučnej sústavy   21.10.2015 30.10.2015 Zmluva
Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260088S/2015 VSD, a.s., IČO: 36599361     21.10.2015 30.10.2015 Príloha
Darovacia zmluva Ministerstvo vnútra SR, IČO: 00151866 darovanie prebyt. majetku-TATRA, CAS 32 T 815   27.10.2015 30.10.2015 Zmluva
Dodatok k zmluve o dielo Galileo Corporation s.r.o., IČO: 47192941 rozšírenie predmetu zmluvy o modul responzívny dizajn 984 € 09.11.2015 12.11.2015 Dodatok
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich HOOK, s.r.o., Košice, IČO: 36216 224 dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich do ŠJ   15.12.2015 21.12.2015 Zmluva
Kúpna zmluva ROVDER,s.r.o., IČO: 44754442 nákup kancelárskych potrieb   30.12.2015 31.12.2015 Zmluva
Zmluva o dielo BLARO, s.r.o., IČO: 46498702 profylaktické práce a bežné opravy kopírovacích strojov   30.12.2015 31.12.2015 Zmluva
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovensko (DEUS), IČO: 45736359 pripojenie sa k Informačnému systému   31.12.2015 31.12.2015 Zmluva
Dodatok č. 1 k ZOD č. 3A-ZOD-0050815 O.S.V.O. comp, a.s., IČO:36460141 zvýšenie rozsahu prác   11.01.2016 25.1.2016 Dodatok
Kúpna zmluva Iveta Belyová, Ladislav Belý odpredaj  pozemku parcela C-KN č. 1147/2,1147/3  (LVč. 1805) vo vlastníctve obce Drienov 365,00 € 25.1.2016 25.1.2016 Zmluva
Kúpna zmluva Anton Fabian, Milan Fabian kúpa pozemku parc. C KN č. 1101/1, 1102 (LV č. 445) a rodinný dom, súp.č. 172 postavený na parc.č. 1102 (LV č. 445) 11700,00 € 25.1.2016 25.1.2016 Zmluva
Zmluva č. 1/2016 o poskytnutí fin. prostriedkov na činnosť CVČ Súkromné centrum voľného času, Beniakovce, IČO: 42248019 Poskytnutie dotácie na činnosť Centra voľného času pôsobiaceho v Základnej škole Drienov 5956,50 € 09.02.2016 24.02.2016 Zmluva
Zmluva č. 3/2016 o poskytnutí fin. prostriedkov na činnosť CVČ Mesto Košice, IČO: 00691135 Poskytnutie dotácie na činnosť Centier voľného času 188,10 € 18.02.2016 29.02.2016 Zmluva
Zmluva č. 2/2016 o poskytnutí fin. prostriedkov na činnosť CVČ Mesto Prešov, IČO: 00327646 Poskytnutie dotácie na činnosť Centier voľného času 125,40 € 26.02.2016 29.02.2016 Zmluva
Dodatok č. 1/2016 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA s.r.o., IČO: 36211451 zmena a soplnenie ustanovení základnej zmluvy v oblasti s nakladania s odpadmi   29.02.2016 29.02.2016 Dodatok
Dodatok č.179/CC/16-D1 k Zmluve o úvere č. 257/AU/15 Slovenská sporiteľňa a.s. Zmena v ustanovení čl. I. Základné podmienky, bodu 2.2. Splátkový úver   07.04.2016 08.04.2016

Dodatok

Sadzobník

Zmluva o poskytnutí dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava Dotácia pre DHZ Drienov na zabezpečenie materiálno-technického vybavanie DHZO 2000 € 04.04.2016 08.04.2016 Zmluva
Zmluva o vypracovaní žiadosti IKF Service, s.r.o., IČO: 36504254, Poprad vypracovanie projektovej žiadosti na čerpanie finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačný program kvalita životného prostredia 2352 € 29.04.2016 02.05.2016 Zmluva
Zmluva o odpade ENVI-PAK a.s., IČO: 35 858 010 podmienky prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov   20.04.2016 02.05.2016 Zmluva
Kúpna zmluva Obec Bobrovec, IČO: 00315117 predaj hasičského auta CAS 25 ŠKODA 706 RTHP 4800 € 13.05.2016 19.05.2016 Zmluva
Kúpna zmluva Anton Pribula Odpredaj pozemku 6100 € 26.05.2016 26.05.2016 Zmluva
Zmluva o poskytnutí služieb EuroDotácie, a.s., IČO: 36438766 služby k projektu: "Výstavba materskej školy v obci Drienov 2500 € 13.06.2016 14.06.2016 Zmluva
Zmluva o službách Peter Baran - CS consulting, IČO: 48 125 342 vypracovanie žiadosti o podporu formou dotácie v rámci Environmentálneho fondu pre rok 2015 - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 1190 € 24.06.2016 27.06.2016 Zmluva
Zmluva o službách Peter Baran - CS consulting, IČO: 48 125 342 vypracovanie žiadosti o nenávratný fin. príspevok v rámci národného projektu - Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 1490 € 24.06.2016 27.06.2016 Zmluva
Kúpna zmluva Marta Poklembová, rod. Suchovičová, bytom Lemešany 142 odkúpenie pozemku parc.č.544/2, podiel 87/90, k.ú. Drienov 556,80 € 12.07.2016 12.07.2016 Zmluva
Kúpna zmluva Erika Romaňáková, rod. Suchovičová, bytom Petrovany 315 odkúpenie pozemku parc.č.544/2, podiel 1/30, k.ú. Drienov 19,20 € 12.07.2016 12.07.2016 Zmluva
Zmluva o dielo 4ARCH STUDIO, s.r.o., IČO: 36769185 Spracovanie PD-"Novostavba 4. triednej materskej školy Drienov p.č. 763/1, K.N. Drienov" 23758,80 € 14.7.2016 14.7.2016 Zmluva
Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, ICO: 36 202 738 služby veterinárnej asanácie 200 €/rok 10.8.2016 15.8.2016 Zmluva
Zmluva o nájme nebytových priestorov Slovenská pošta a.s., IČO: 36631124 prenájom nebytových priestorov v budove Obecného úradu Drienov 1245 €/rok 31.8.2016 2.9.2016 Zmluva
Dodatok k poistenj zmluve č. 0232023340 Kooperativa poisťovňa a.s., IČO:00585441 Úrazové poistenie detí MŠ 53,20 € 31.8.2016 2.9.2016 Dodatok
Zmluva o dielo č. 01/09/2016 4ARCH STUDIO, s.r.o., IČO: 36769185 vypracovanie dokumentácie pre akciu:"Prestavba budovy na komunitné centrum v obci Drienov" 5 700 € 8.9.2016 9.9.2016 Zmluva
Zmluva o dielo č. 3A-ZOD-0020916 O.S.V.O. comp, a.s., IČO:36460141 Zhotovenie diela: "Rekonštrukcia obecného rozhlasu" 35 317,20 € 19.9.2016 20.9.2016 Zmluva
Zmluva o dielo ZMT-STAV s.r.o., IČO: 47348828 Sanácia oporného múru v obci Drienov 19084,99 € 7.10.2016 11.10.2016 Zmluva
Zmluva o dielo 02/09/2016 4ARCH STUDIO, s.r.o., IČO: 36769185 vypracovanie dokumentácie pre akciu:"Prestavba budovy na komunitné centrum v obci Drienov" 3 000 € 10.10.2016 11.10.2016 Zmluva
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb HIREKON s.r.o.,IČO: 36 473 413 audit účtovnej závierky, konsolidovanej závierky a súlad výročnej správy za rok 2016 1 000 € 10.10.2016 11.10.2016 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 02/09/2016 4ARCH STUDIO, s.r.o., IČO: 36769185 Zmeny a doplnky zmluvy   11.10.2016 11.10.2016 Dodatok
Zmluva
Zmluva D-Komplet č. 160038 Iveta Sokolová - OPTIMA, IČO: 33634319 servis kopírovacieho stroja   18.11.2016 21.11.2016 Zmluva
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo O.S.V.O. comp, a.s., IČO:36460141 navýšenie skutočne realizovaných prác - rekonštrukcia Obecného rozhlasu 3851,39 8.12.2016 9.12.2016 Dodatok
Zmluva o dodávke plynu SPP a.s., IČO: 35815256 dodávka plynu na obdobie od 1.1.2017 do31.12.2018   13.12.2016 15.12.2016 Zmluva

 

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Alojz, Elvis, Lejla

Zajtra má meniny Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zvoz odpadu 2024

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28
29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11
12 13 14
15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Napíšte nám

Napíšte nám

Aktuálne počasie

dnes, piatok 21. 6. 2024
slabý dážď 29 °C 15 °C
sobota 22. 6. silný dážď 24/19 °C
nedeľa 23. 6. slabý dážď 24/15 °C
pondelok 24. 6. polojasno 24/13 °C

Zvoz odpadu 2024

Projekty

Projekty EÚ

Verzia pre seniorov
  • 2242 Počet obyvatel
  • 2027 ha Rozloha
  • 1283 Prvá písomná zmienka

História obce

Z histórie Šariša vyplýva, že naša obec bola jedným z najstarších a najvýznamnejších sídel tohto kraja. Keď chceme začať dobou, z ktorej pochádzajú prvé písomné zmienky o našej obci, musíme povedať, že budeme vlastne rozprávať o dvoch obciach - Drienove a Židove, ktoré niekedy v 17. - 18. storočí splynuli a ďalej existovali pod menom Drienov.

Zobraziť viac

Obec Drienov - erb

Kde nás nájdete?

Obec Drienov na mapě

hore