Drienov - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Informácie k otvoreniu základnej školy

- oznam

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka: v.bezpriznakovost.docx. Žiak s príznakmi musí zostať doma. Ak rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára. Na začiatku školského roka ministerstvo školstva umožní dobrovoľné samotestovanie Ag testami v domácom prostredí (odporúča sa v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy). Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce testovanie. Váš záujem oznámte škole do 24. 8. 2021 do 10.00 hod. telefonicky, sms, mejlom, edupage. Túto možnosť môžu využiť všetci žiaci: nezaočkovaní, zaočkovaní aj tí, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali. Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky), plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 od prekonania COVID-19. Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením oznámenia o výnimke z karantény: o.vynimka_z_karanteny.docx. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich dní z dôvodu ochorenia musí žiak predložiť potvrdenie o chorobe od detského lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní. Nárok na OČR nevzniká, ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia. Viac na https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf.
Otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční pre prváčikov o 8.30 hod. v budove školy, pre žiakov 2. - 9. ročníka o 9.00 hod. na školskom dvore dňa 2. septembra 2021.
Ďalšie informácie a informácie k školskému stravovaniu a ŠKD sú zverejnené na webovej stránke školy.

Dátum vloženia: 19. 8. 2021 12:45
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 8. 2021 12:51